ఇటువంటి పనులు చేస్తే శివుడు మిమ్మల్ని బస్మం చేస్తాడు