ఈ అమ్మవారికి బియ్యం నైవేద్యంగా పెడితే కోరికలు నెరవేరుతాయి