ఈ ఒక్క మంత్రాన్ని జపించి ఎవరూ ఊహించనని రీతిలో ధనవంతులుకండి