ఈ పనులలో ఏ ఒక్కటి చేసిన లక్ష్మిదేవి పరుగు పరుగున మీ ఇంటికి వస్తుంది