ఈ పనులు చేస్తే లక్ష్మీదేవి మీ ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోవటం ఖాయాం