ఈ మంత్రాన్ని పపేరు మీద రాసి ఎక్కడ పెడితే అక్కడ డబ్బే డబ్బు