ఈ రహస్యామంత్రం జపిస్తే కోరిక కోరికల్లాన్ని క్షణాల్లో తీరుతాయి