ఈ రోజు మణిద్వీపవర్ణన 9 సార్లు చదివితే అఖండ ఐశ్వర్యం