ఒక రాగి నాణెం తో సంక్రాంతి రోజు ఈ పరిష్కారం చేస్తే ధనవర్షం కురుస్తుంది