కార్తీక మాసం లో శివుడుకి ఇది సమర్పిస్తే చాలు కోరిందల్లా ఇచ్చేస్తాడు