జనవరి 1 న ఈ కలర్ బట్టలు ధరిస్తే సంవత్సరం అంతా ఐశ్వర్యమే