జనవరి 16 మాఘ అమావాస్యరోజు ఈ చిన్న పని చేస్తే మీ ధనవంతులు అవుతారు