డిసెంబర్ 31 లోపు ఈ 10 వస్తువులు ఇంట్లో నుండి తీసేస్తేలక్ష్మీదేవి ఇంట్లోకి వస్తుంది