దేవుడికి ఏ పండు సమ్ర్పిస్తే ఏ ప్రతిఫలం దక్కుతుందో తెలుసా