ధన ప్రాప్తి కోసం 4 ముక్యమైన పరిష్కారాలు వీటిలో ఏ ఒక్కటి చేసిన కోటిశ్వరులు అవుతారు