నవెంబర్ 14 మంగళవారం ఈ పని చేస్తే కోటీశ్వారులు అవుతారు