నవెంబర్ 19 నుండి డిసెంబర్ 18 లోపల ఇలా చేస్తే మీ అదృష్టానికి అవదులు ఉండవు