నవెంబర్ 25న ఈ పరిష్కారం చేస్తే లక్ష్మీదేవి మిమ్మల్ని కుబేరులును చేయటం ఖాయం