నీటితో ఈ చిన్న పరిష్కారం చేస్తే మీరు కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి