పదికాలాలపాటు ఐదవతనాన్ని , ఐశ్వర్యాన్ని పదిలంగా ఉంచుకోవాలంటే ఇలా చేయండి