పూజ చేసే సమయంలో ఈ 2 నియమాలు పాటిస్తే మీ ఇంట్లో సకల ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది