ప్రతి మంగళవారం ఒక్కదీపం – 3మంత్రాలు జపిస్తే లక్ష్మీదేవి బంకలా ఇంట్లోనే అంటుకుంటుంది