బట్టలు ఉతికే సమయంలో ఈ ఆకును వేస్తే లక్ష్మిదేవి మీ వెంటే ఉంటుంది