మెమొరి కార్డులపై 2, 4, 6,10 అని నంబర్స్ ఉంటాయి ఈ నంబర్స్ కు అర్ధం తెలుసా