మొదటి శుక్రవారం నాడు ఈపరిష్కారం చేస్తే బిచ్చగాడైనా కుబేరులు అవుతారు | Goddess Lakshmi Devi Kataksham