లక్ష్మీదేవికి ఈ విధంగా బియ్యం తీసుకుని పూజిస్తే మీ ఇంట్లో సిరిసంపదలవర్షం కురిపిస్తుంది