లక్ష్మీదేవి తాను ఎక్కడ నివసిస్తుందో విష్ణుమూర్తి కి చెప్పిన సందర్బం