1 జనవరి 2018 సోమవారం రోజు ఇలా చేస్తే సంవత్సరం అంతా డబ్బు లోటు ఉండదు