5 జనవరి 2018 శుక్రవారం రోజు ఈ పరిష్కారంచేస్తే లక్ష్మిదేవిమీ ఇంట్లో ధనవర్షంకురిపిస్తుంది