5 మంత్రాలు చదివి బొట్టు పెడితే లక్ష్మీదేవి తప్పక కరుణిస్తుంది