7 రోజులు 7 మంత్రాలు ప్రతీ రోజు ఉదయం జపిస్తే ధనవంతులు అవుతారు